دکتر عليرضا آجداني مدير بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن اصفهان شد 

مراسم تكريم و معارفه مجيد كريمي مدير سابق و عليرضا آجداني  مدير جديد بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن درآخرين روز مرداد ماه سال جاري ودر آستانه روز پزشك وآغاز هفته دولت با حضور جمعي از مسئولين شهرستان ، مسئولين ذوب آهن  وكاركنان  بيمارستان شهيد مطهري در تالار اين مجتمع درماني برگزار شد.
دراين مراسم محسن سجاد فرماندار لنجان ضمن گراميداشت هفته دولت دركشور وذكر خاطره وياد دولتمردان شهيد رجايي وباهنر ، اين مناسبت را به تمامي مديران وكاركنان نهادها وادارات دولتي شهرستان تبريك گفت و با قدرداني ازخدمات 13ساله مجيد كريمي مدير قبلي بيمارستان شهيد مطهري ، براي علير ضا آجداني مدير جديد بيمارستان به عنوان يك پزشك توانا ، علاقه مند وبا انگيزه آرزوي موفقيت وسربلندي نمود.
محسن سجاد تغيير وتحول امكانات ، نعمات وسمت هاي دنيوي رايك امر طبيعي والهي معرفي كرد كه زمينه هاي خدمت و آزمايش انسان ها رافراهم مي نمايد.وي با اشاره به هفته دولت ازخدمات دولت تدبير واميد درسه سال گذشته دركشور و شهرستان نام برد واين خدمات را در بخش هاي بهداشتي ودرماني دركل كشور واز جمله در شهرستان  لنجان بي نظير دانست.
تغييرمديريت بيمارستان شهيد مطهري گامي در جهت توسعه وتعالي اين مجتمع بزرگ درماني است
محمد علي عباسي معاون منابع  انساني وامور اجتماعي شركت نيز در اين مراسم با تشكر از فعاليت هاي مجيد كريمي مدير سابق بيمارستان گفت :تغيير مدير بيمارستان درجهت توسعه  ، تعالي و بهبود خدمات دهي  آن صورت گرفته وتمامي همكاران در گذشته وحال براي ماندگاري وپيشرفت مجموعه كار مي كنند .