قابل توجه
لیست اطلاعات مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز و فعال در حوزه تحت نظارت معاونت درمان برروی وب سایت  www.ta.mui.ac.ir  بار گذاری شده است.