ذینفعان تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی سیاست ردیف
بیماران/همراهان/مراجعین/کارکنان استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت ارتقاء سطح سلامت بیماران، مراجعین و کارکنان 1
سهامداران/کارکنان/پیمانکاران/سازمان های بیمه گر مبتنی بر سیاست های سازمان بالادستی و الزامات شرکت سهامی ذوب آهن اداره بیمارستان بر اساس خودگردانی از محل درآمد اختصاصی با رعایت معیارهای کمی و کیفی در معاملات 2
بیماران/همراهان/مراجعین/کارکنان اعتباربخشی ملی فراهم نمودن تجهیزات و ملزومات پزشکی و غیر پزشکی جهت ارائه خدمات با در نظر گرفتن کیفیت و کارایی 3
بیماران اعتباربخشی ملی شناسایی، رسیدگی و تدوام مراقبت در بیماران حاد و اورژانسی 4
بیماران اعتباربخشی ملی رعایت اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص در بخش های ویژه 5
بیماران/کارکنان استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار حفظ ایمنی بیمار با رعایت الزامات ایمنی در اقدامات تهاجمی 6
جامعه(مادران) استانداردهای بیمارستان های دوستدار کودک ترویج ده اقدام ترویج تغذیه با شیر مادر 7
جامعه(مادران) استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر مدیریت مادران پرخطر و اطمینان از اندیکاسیون در انجام سزارین 8
بیماران اعتباربخشی ملی صدور و ثبت دستورات شفاهی صرفاً در موارد ضروری و اورژانسی 9
بیماران/کارکنان/جامعه اعتباربخشی ملی رعایت بهداشت دست ضمن فرهنگ سازی با هدف کاهش عفونت های بیمارستانی و افزایش ایمنی بیمار 10
بیماران/مراجعین اعتباربخشی ملی راهنمایی و هدایت مناسب گیرندگان خدمت 11
بیماران اعتباربخشی ملی حفظ حریم بیمار و رعایت محرمانگی اطلاعات گیرندگان خدمت 12
بیماران اعتباربخشی ملی حفاظت از گیرندگان خدمت آسیب پذیر و در معرض خطر 13
کارکنان اعتباربخشی ملی حفاظت کارکنان در مقابل پرتوها با رعایت اصول و اقدامات بهداشتی مناسب 14