فوت

او در سال 1396 فوت کرد

جوانی

او در سال 1350 جوان بود

کودکی

او در سال 1370 کودکی بیش نبود

تولد

او در سال 1363 چشم به جهان گشود